Historia

Banans historia
Uppe vid 12:e tee låg i många år Karl L Johanssons lanthandel. När butiken revs hittade man under en linoleummatta ett brev och några fotografier, tagna över Morlanda Säteri och området där Orust Golfbana nu ligger.
Tack vare Roger Andersson har Orust GK fått tillgång till bilden, vilken sannolikt är tagen någon gång på 40-talet.
Det är inte riktigt lätt att orientera sig, men om man har Morlanda kyrka och det Bildska huset - intill driving rangen - som riktpunkter är det lättare att förstå från vilka positioner bilderna är tagna.

Orust Golfklubb - så började det
I maj 1981 samlades ett antal golfintresserade orustbor på restaurang Trolltorp för ett informationsmöte om en framtida golfbana. SGF:s normalstadgar antogs och en interrimsstyrelse bildades. Som ordförande valdes Jan Wallgren och till sekreterare Bengt Hansson. Under hösten fastställdes stadgarna och SGF:s styrelse accepterade klubben som medlem. Formellt valdes klubben in som medlem 167 på Golfförbundets årsmöte 1982.
Säsongerna 82-84 bedrevs verksamheten med en drivingrange utanför Trolltorp. Ansvarig pro var då Graham Clarke. Efter mycket sökande och mängder av alternativ beslöts slutligen att försöka bygga banan på Morlanda Säteri:s marker. Då säteriet sedan 1969 är klassat som naturreservat började en lång procedur med diverse myndigheter. Med något undantag var dessa positiva. Dispens för igångsättning av banbygget erhölls i juni 1984. De första nio hålen byggdes juli - september 1984. Totalkostnaden uppgick till knappt 500.000 kronor. Banan öppnades för spel den 15 juni 1985 och invigdes formellt i augusti samma år. Hagge Geigert slog invigningsslaget. 1985 påbörjades de sista nio hålen och dessa öppnades i juni 1987. Kostnaden understeg 600.000 kronor.

Normalpriset på en 18-hålsbana var vid denna tid 4 - 7 miljoner kronor. Att våra kostnader blev så låga berodde främst på följande fyra faktorer. 1. Målsättningen från styrelsen var att insatslån och årsavgifter skulle bli så låga som möjligt. Totalkostnaden skulle klaras med befintligt medlemsunderlag. Det fanns ingen golfboom 1984. 2. Banarkitekten, Lasse Andreasson, utnyttjade befintligt material och natur, samt agerade som arbetsledare och kontrollant. 3. Markägaren, Jon Thorburn, ställde säteriets resurser till förfogande. Utan hans personliga engagemang och frikostighet hade banan inte kommit till. 4. Sist, men definitivt inte minst, spelade medlemmarnas massiva frivilliga insatser en avgörande roll. Som exempel kan nämnas att all finplanering av de första nio greenerna gjordes av klubbmedlemmar. En kärntrupp av medlemmar ställde troget upp på alla arbetsdagar och plockade tonvis med sten.

Under 1987 togs underlag fram för ett nytt klubbhus. Efter en lång serie turer med diverse myndigheter kunde bygget påbörjas 1989.

Medlemsutvecklingen i klubben har skett ryckvis. När beslut om bygge av de första nio hålen togs, fanns knappt 300 medlemmar. När bygget var klart hade klubbens 700 medlemmar. Idag har klubben cirka 1.100 medlemmar, varav cirka 650 med full spelrätt.